GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Web sitesi ve uygulamaları (Mobil Durak), GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri amacı ile sunulmuştur. Mobil Durak'ın kullanımı, aşağıda belirtilen gizlilik ve bilgi güvenliğini okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
Kredi ve banka kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak ilgili finans kuruluşu ile üye arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri ve şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülemez ve kaydedilemez. Tarafınızca Mobil Durak'a erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliği Şirket sorumluluğu kapsamı dışındadır. Halka açık konumda internet üzerinden bilgilerin aktarılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir.
Saklanan üye bilgileri, güvenlik yöntemleri ile korunmaktatır. Ancak günümüzde artan ve çeşitli şekilde işlenen bilişim suçları göz önüne alınarak, kullanıcı bilgilerinin yasal olmayan yollardan Şirket'in sisteminden çalınmasına karşı Şirket hiçbir şekilde sorumlu kabul edilmeyecektir. Şirket, sorumlu olmasada yasal işlem müracaatlarında ve takipinde size yardımcı olmayı taahhüt eder.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Aşağıda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, hukuki nedenler ve haklarınız konularında önem taşıyan bilgiler yer almaktadır. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1- Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
(a) Kişisel bilgileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, yasal otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketin ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazar araştırması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
(b) Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin olarak siz değerli üyelerimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün/hizmet çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti, promosyon faaliyetleri, reklam, irtibat kurma, bilgi güncellemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, üyeliğinizin yönetimi, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması vb. için işlenebilmektedir.
(c) Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan 3. gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil/dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri gibi iş yerlerinden, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin 2. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
(a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(f)6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
(h)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimizin müşteri temcilcilerine e-posta ile iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.